به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

ماشین حساب آنلاین ارزش فعلی خالص پول

ماشین حساب آنلاین ارزش فعلی خالص پول

در این مقاله به معرفی ماشین حساب ارزش فعلی خالص پول و درآمد شما که به صورت آنلاین و کاملاً رایگان عمل می کند، می پردازیم.

نحوه استفاده از ماشین حساب

ارزش فعلی خالص (NPV) یک سری از جریانهای نقدی آتی را محاسبه می کند.

ورودی های ماشین حساب

  • نرخ بهره

این نرخ بازده مورد انتظار شما را نشان می دهد.

  • نرخ بهره مرکب

نرخ بهره پیوسته برحسب بازه زمانی مرکب را نشان می دهد.

  • نوع جریان نقدی

تعیین نوع جریان نقدی ابتدا و انتهای دوره.

  • دوره

نشان دهنده فرکانس جریان نقدی است که می تواند به دوره های روزانه، هفتگی، ماهانه و یا سالانه اشاره کند.