به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

مباحث مهم در اکسل

مباحث مهم در اکسل

عنواناهمیت
شروع اکسلزیاد
Customize اکسل ویندوزپایین
طراحی worksheetزیاد
Workbooks و sheetsزیاد
سلول ها و نام هازیاد
منوهای اکسلزیاد
انتخاب سلولزیاد
محاسبه sums, averages, min, max, percentagesزیاد
کپی  سلولزیاد
فرمت کردن سلولمتوسط
انتخاب مجموعه سلول هامتوسط
چارت هازیاد
Save, print, quit, openزیاد
Correct, Undo, Clearزیاد
فرمول نویسیزیاد
کپی فرمولمتوسط
تصدیق فرمولمتوسط
 Conditional Formatting یا فرمت شرطیمتوسط
تغییر اندازه سطر و ستون به صورت کمیزیاد
بررسی  Spellingمتوسط
Print  و  previewمتوسط
نمایش فرمول هامتوسط
تغییر اندازه پرینتپایین
وارد کردن داده از Webپایین
تغییر نام  Sheetزیاد
ایمیل کردن  workbookپایین
Fill Seriesمتوسط
چرخش  تکستlow
کپی Format سلولمتوسط
کپی تعداد زیادی از سلول هازیاد
اضافه کردن سلولزیاد
وارد کردن سیمبول و عددمتوسط
فرمت تاریخمتوسط
وارد کردن فرمول با مرجع مطلقمتوسط
توابع IFمتوسط
کپی کردن با تابع IFمتوسط
Freeze و  unfreezeمتوسط
Nonadjacent Rangesمتوسط
نمایش و عدم نمایش  drawing toolbarمتوسط
ایجاد سایهپایین
رسم چارت در Sheet مخصوصزیاد
تغییر رنگ پای چارت هاپایین
منفجر کردن  pie chartمتوسط
 چرخش Pie Chartپایین
اضافه کردن  Data Labelsمتوسط
ضبط Sheets توسط مایکرومتوسط
تغییر اندازه نمایشمتوسط
تحلیل داده با تغییر مقادیرزیاد